ΕΝΑ ΕΘΙΜΟ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1843 ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΕΣ ΔΥΟ ΓΑΡΖΕΝΙΚΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

ΕΝΑ ΕΘΙΜΟ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1843 ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΕΣ ΔΥΟ ΓΑΡΖΕΝΙΚΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
« αριθμός 2006.
Εν Νησίω σήμερον την 1 Οκτώβρίου 1843 ημέραν Παρασκευή μετά μεσημβρίαν, επαρουσιασθησαν εις το Κατάστημα του Ειρηνοδίκου Παμίσου εντός του Συμβολαιογραφείου ευρισκομένου άνω των εργαστηρίων του Πανάγου Μιχάλου ενώπιον εμού του υπογεγραμμένου Ηλία Γ. Βεργοπούλου Ειρηνοδίκου Παμίσου και εκπληρούντος έργα Συμβολαιογράφου κατοίκου ταύτης της πόλεως ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος αμπελοφύλαξ αφ’ ενός μέρους και αφ’ ετέρου η Μαρία Σταμοπούλα χωρίς επάγγελμα ή επιτήδευμα κάτοικοι αμφότεροι ταύτης της πόλεως και γνωστοί μου, οίτινες […] μου είπον να εκθέσω τα ακόλουθα .
Επειδή ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος συνεφώνησε να λάβη ως γυναίκα την Μαρίαν Σταμοπούλαν χήραν ούσαν, δια τούτο αύτη δίδει, δι’ αγριλίκι λεγόμενον ή θεώρητρον εις αυτόν όντα ανύπανδρον μίαν άμπελον κειμένην εις την θέσιν Χότσα εντός των ορίων Νησίου, εκ στρέμματος ενός […] και το ήμισυ εκ των δύο οσπητίων μετά της περιοχής των κειμένων εις την ενορίαν του Αγίου Ιωάννου, συνορευόντων κατ’ ανατολάς με δρόμον, κατά δυσμάς με οσπήτιον του Γιάννη Κατσούρα κατά άρκτον με έτερον του Μιχαήλ Μενιδίτσα και κατά μεσημβρίαν με έτερον του Πανάγου Γκάβετα. Το άλλο δε ήμισυ εκ των οσπητίων αυτών μετά της περιοχής των μένει να είναι προιξ της αυτής Μαρίας Σταμοπούλας.[…] Τα κτήματα εξετιμήθησαν συμφώνως με τους συμβαλλομένους δια δραχμάς οκτακοσίας». Μάρτυρες, Πανάγος Κυριακού άνευ ωρισμένου επαγγέλματος
επιτηδεύματοςκαι Γεώργιος Δρακόπουλος καφφεπώλης κάτοικοι Νησίου
Δεν έχουμε, εμείς τουλάχιστον, καμία γνώση για τη συνήθεια αυτή, που μάλλον ήταν ενσωματωμένη στο δίκαιο της εποχής παλαιόθεν (Αρμενόπουλος ίσως κλπ). Όσο για τις γειτνιάζουσες οικίες της Μ Σταμοπούλας, σε Γαρζενικιώτες του Νησιού ανήκουν αυτές των Γιάννη Κατσούρα ή Λαμπρόπουλου και του Πανάγου Γκάβετα.
Προβολή Σχολίων