Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Μεσσήνη

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τέτοιες ημέρες πριν από… 111 χρόνια μίλησε σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μεσσήνη. Οι εκλογές έγιναν στις 12 Μαρτίου 1912 και το κόμμα του Βενιζέλου πέτυχε συντριπτική κοινοβουλευτική νίκη. Ηταν 5 Μαρτίου όταν έφθασε με το τρένο από την Καλαμάτα, διέσχισε την αγορά και μίλησε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου «Πάμισος» στη νότια πλευρά της πλατείας και από το κτήριο που έχει διασωθεί στο χρόνο. Μαζί του ήταν και ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Δημητρακόπουλος με γορτυνιακή καταγωγή, που έγινε δεκτός με θέρμη από τους Γορτύνιους της πόλης. Σχετικά με την παρουσία αυτή του Βενιζέλου γράφει το «Θάρρος» την επόμενη ημέρα:
Η υποδοχή του κ. Βενιζέλου ήτο ενθουσιωδεστάτη. Απειριν πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθή εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν, όπου ευρίσκοντο τα σωματεία μετά των σημαιών και λαβάρων των.
Μόλις η αμαξοστοιχία έφθασεν εις τον σταθμόν ολόκληρον εκείνο το πλήθος έξαλλον εκ του του ενθουσιασμού του εξέσπασε εις ουρανομήκεις ζητωκραυγάς. Η Μουσική επαιάνιζε διάφορα εμβατήρια.
Περί τους 100 Γορτύνιοι παρευρισκόμενοι εις τον σταθμόν επευφήμησαν τον επί της Δικαιοσύνης Υπουργόν κ. Δημητρακόπουλον. Τοιούτος δ’ ήτο ο ενθουσιασμός των ώστε ηνάγκασαν αυτόν δι’ ολίγων να μιλήσει και εξάρη την πρόοδον των συμπατριωτών του, οίτινες και απομακρυνόμενοι της πατρίδος των διατηρούσι αμείωτον την προς αυτήν αγάπην των τόσον εις τας επιστήμας όσον και εις τας τέχνας και το εμπόριον. Τον λόγον του κ. Δημητρακοπούλου διεδέχθησαν ζητοκραυγαί και επευφημίαι.
Εις τας 8 ½ ακριβώς εξεκίνησεν ολόκληρον εκείνο το πλήθος ηγουμένης της Μουσικής και δια της αγοράς κατέληξεν εις το ξενοδοχείον ο «Πάμισος» εν τω οποίω ιδιαιτέρα αίθουσα είχεν προετοιμασθή και διακοσμηθή καταλλήλως.
Ο κόσμος εν πρωτοφανή χαρά και συγκινήσει ζητοκραυγάζοντας και χειροκροτών εζήτη να ίδη τον γίγαντα ανορθωτήν. Ο κ. Βενιζέλος με το μειδίαμα εις τα χείλη εξέργεται εις τον εξώστην. Το τι επηκολούθησε είνι αδύνατον ναπεριγραφή. Εν διαρκές ζήτω εξήρχετο από τα στόματα όλων.
Τον πρωθυπουργόν ως και τον επί της Δικαιοσύνης υπουργόν προσεφώνησε δια βραχυτάτης αλλά και ωραιοτάτης και πλήρους εννοιών προσλαλιάς, ο έγκριτος δικηγόρος κ. Χρ. Πάστρας διακοπτόμενος και χειροκροτούμενος διαρκώς.
Δι’ ολίγων ο κ. Πρωθυπουργός ποιούμενος παραβολήν του παρελθόντος και του παρόντος απηρίθμησε την κατά το 16μηνον διάστημα υπό της υπ΄αυτόν κυβερνήσεως συντελεσθέντα και καταλήγων παρεκάλεσε τον Λαόν της Μεσσήνης να ψηφίσει και τους 14 του ανορθωτικού συνδυασμού.
Το πέρας των λόγων τούτων του κ. Πρωθυπουργού διεδέχθησαν ουρανομίκαι ζητωκραυγαί.
Τον κ. Πρωθυπουργόν επεσκέφθησαν όλαι αι αρχαί και τα προεδρεία των Συλλόγων και Σωματείων και η καλλιτέρα παρ’ ημίν τάξις.
Εις τας 9 ½ το φέρον των κ. Πρωθυπουργόν τραίνον ανεχώρησε τε υπό τους ήχους της Μουσικής και τας ζητοκραυγάς του κατενθουσιασμένου πλήθους».
· Ο Δημητρακόπουλος ήταν σπουδαία προσωπικότητα της εποχής, και σε ελάχιστο χρόνο παρήγαγε σπουδαίο νομοθετικό έργο. Το 1912 αποχώρησε από το κόμμα των Φιλελευθέρων και ίδρυσε το δικό του «Προοδευτικό Κόμμα». Πέθανε το 1921 σε ηλικία 56 χρονών.
Οσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Δημητρακόπουλο μπορούν να τις βρουν σε αυτό το σύνδεσμο
Προβολή Σχολίων